Soutěž o Forda na léto!

Soutěž o Forda na léto!

1. Pořadatelé soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost CARent a.s. se sídlem Bělohorská 46, PSČ 636 00, IČ: 63485885, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1774 (dále jen „pořadatel“).

Spolupořadatelem je Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity (dále jen FSpS MU) se sídlem Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno.

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá dvoukolově na území České republiky v přesně stanoveném termínu. (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

  1. soutěžní kolo probíhá od 1. 6. 2018 do 15. 6. 2018
  2. soutěžní kolo probíhá v době trvání ČAH 2018 (17. –22. 6. 2018)

3. Účastníci soutěže

Do účasti v soutěži může být zařazen pouze přihlášený sportovec ČAH 2018 (dále také “účastník“ nebo “soutěžící“). Každý soutěžící se smí účastnit soutěže jen jednou. Z prvního kola soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatelé soutěže, jakožto i jim osoby blízké dle 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). V případě, že se výhercem prvního kola stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti nebo osoba jim blízká, soutěžící nepostupuje do dalšího kola. Výhra nebude vítězi předána v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k výhře prvního nebo druhého kola.

4. Princip a podmínky soutěže

První kolo soutěže: Účastník se do prvního kola soutěže zapojí tak, že bude jeho jméno či pseudonym, který užívá na sociálních sítích, označen formou příspěvku ve facebookové události Soutěž ČAH 2018 spolu s odkazem na FB profil. Účastník tak může učinit sám nebo může být označen svými přáteli jakožto nominovaný favorit soutěže. Z označených profilů soutěžících pořadatel po skončení prvního kola soutěže (16. 6. 2018) vybere 3 nejintenzivněji podporované favority, kteří následně postoupí do druhého kola. Pořadatel bude při výběru tří vybraných favoritů hodnotit množství podporovatelů, udělených označení Like, Super, Paráda a motivačních komentářů jednotlivým soutěžícím.

Druhé kolo soutěže: Celkem tři vybraní soutěžící z prvního kola postupují do druhého kola, kde o absolutním vítězi rozhodne individuálně podaný sportovní výkon. Pořadatel si vyhrazuje právo jmenovat odbornou porotu, která mezi soutěžícími druhého kola vybere jednoho sportovce, který podal nejlepší individuální výkon. A tedy o pořadí nemusí bezprostředně rozhodnout celkové umístění na ČAH 2018.

Do soutěže nebudou zařazeni účastníci doplnění mimo dobu konání soutěže. Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak, že vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že je platným soutěžícím, který byl v banneru soutěže označen. Odmítnutím podpisu takového čestného prohlášení je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.

5. Výhry v soutěži

Výhercem se stane soutěžící, který se soutěže zúčastnil v souladu s těmito pravidly a byl v druhém kole odbornou porotou vybrán jako absolutní vítěz.

Výhrou pro vítěze je: Bezplatný pronájem vozu Ford Fiesta v termínu nejdříve od 23. 6. –31. 8. 2018 (maximální doba zápůjčky je 40 dní). Služba zahrnuje také pojištění vozidla a českou dálniční známku. PHM nejsou zahrnuty jako součást výhry.

6. Kontaktování výherce a doručení výher

Výherci prvního kola budou s postupem do druhého kola obeznámeni prostřednictvím facebookového příspěvku v události Soutěž ČAH 2018 a současně e-mailem.

Výherce druhého kola bude odbornou porotou slavnostně vyhlášen dne 22. 5. 2018 v areálu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Finální výsledky budou zveřejněny v příspěvku události Soutěž ČAH 2018. Klíče od auta budou předány nejdříve v termínu 23. 6. 2018 v autosalonu Ford CARent, Bělohorská 46 na dobu max. zápůjčky 40 dní s nejzasším termínem vrácení k 31. 8. 2018. Vše proběhne na základě dohody s výhercem.

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Každý soutěžící chrání svá osobní data nastavením svého sociálního profilu v síti Facebook, přičemž tedy sám ovlivňuje možnost svojí účasti nebo odmítnutí účasti v soutěži. Žádný soutěžící nebude účastníkem soutěže proti svojí vůli. Pořadatel soutěže prohlašuje, že žádná data o zúčastněných soutěžících po ukončení soutěže dále nebude zpracovávat. Ve svém oprávněném zájmu však bude zpracovávat osobní údaje výherce soutěže, jemuž bude poskytnuta jako výhra služba pronájmu vozidla (za předpokladu, že výhru převezme formou podpisu smlouvy o pronájmu).

Výherce soutěže dává souhlas k nafocení předání klíčů od auta a zveřejnění fotky v příspěvku události Soutěž ČAH 2018. Foto nebude zveřejněno v žádné jiné souvislosti ani pro komerční účely.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Rozhodnutí o výherci je výlučným právem pořadatele a na výhru není právní nárok. Soutěžící bere na vědomí a svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody či jiné majetkové i nemajetkové újmy způsobené využitím či užíváním výher ze soutěže. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetové stránce www.carentbrno.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.